اسانس زنجبیل

سریال محصول:GI 125

بازدید کنندگان:292

قیمت:0 تومان

Alternate Text

شناسنامه محصول

اسانس زنجبیل

مهم ترین ترکیبات اسانس زنجبیل شامل مواد بودار سوزاننده ای است که بیشتر اثرات اصلی آن مربوط به همین مواد است.
ترکیبات اصلی آن شامل: انواع قندها (50 تا 70 درصد)، چربی ها ( 3 تا 18 درصد)اولئورزین(4 تا 5/7درصد) و ترکیبات سوزاننده (1 تا 3 درصد) است.
ترکیبات شیمیایی حاصل از آنالیز اسانس زنجبیل آلفا پینن، کامفن، بتا پینن، سینئول، لینالول، بورنئول، ترپینئول، نرول، نرال، ژرانیول، ژرانیل استات، بیزابولن و زینجیبرن است.

 

جهت اطلاع از آخرین قیمت ها و دیگر اطلاعات مورد نیاز با ما تماس بگیرید.