اسانس ریحان

سریال محصول:124 BA

بازدید کنندگان:245

قیمت:0 تومان

Alternate Text

شناسنامه محصول

اسانس ریحان

مقدار اسانس گیاه ریحان باتوجه به شرایط اقلیمی محل رویش، بین 0/5 تا 1/5 درصد متغیر است. برای بدست آوردن اسانسی با کمیت و کیفیت بالا باید پیکر رویشی گیاه ریحان در مرحله گلدهی کامل برداشت گردد. اسانس ریحان از پیکر رویشی (برگ‌ها، سرشاخه‌ها و گل‌های تازه یا خشک شده) به دست می‌آید. اسانسی که از گل‌ها به دست می‌آید از نظر کیفیت بهتر از اسانسی است که از کل پیکر رویشی گیاه استخراج می‌گردد. در بسیاری از گونه‌های جنس Ocimum ترکیبات عمده اسانس، مشتقات منوترپنی مانند کامفور، لیمونن، تیمول، سیترال، ژرانیول و لینالول هستند. ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ریحان متفاوت است اما به طور کلی لینالول، متیل کاویکول، سیترال، سینئول، ژرانیول، کامفور و متیل سینامات از اجزاء مهم اسانس ریحان می‌باشد. اسانس ریحان دارای میزان قابل ملاحظه‌ای از مشتقات فنولیک همچون اوژنول و متیل سینامات است که اغلب با نسبت‌های متفاوتی از لینالول در اسانس یافت می‌شوند.
 

جهت اطلاع از آخرین قیمت ها و دیگر اطلاعات مورد نیاز با ما تماس بگیرید.