نسترن

نام محصول : نسترن

کد محصول :

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم : 0


نسترن+دفع سنگ کلیه+دفع سنگ مثانه+درمان دردهای معده+درمان دردهای روده+درمان زخم معده+گیاه خشک+گیاهان خشک+ادونیس+آدونیس+درین گلاب

نسترن

نسترن

جلوگیری و دفع سنگ کلیه و مثانه

درمان دردهای معده، روده، و کلیه درمان زخم معده