عرق شاهتره

نام محصول : عرق شاهتره

کد محصول : 3901

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم : 120000 ریال


ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : info@adonisoils.com
عرقیات+عرقیات کاشان+عرق شاهتره+فواید عرق شاهتره+خواص عرق شاهتره+خاصیت عرق شاهتره+قیمت عرق شاهتره+عرق شاهتره برای رفع صفرا

عرق شاهتره

خواص عرق شاهتره:

 استعمال خوراکی: اشتهاآور و تصفیه کننده خون (طبیعت معتدل)